1. Zasady skutecznej komunikacji

A. Modele świadomego działania i mapy rzeczywistości:

a) wypróbowane struktury nauki, komunikacji i rozwiązywania problemów,

b) związki pomiędzy językiem, zmysłami i zachowaniem,

c) wzory organizacji doświadczeń (czas, rola, znaczenie),

d) indywidualne i kulturowe style zachowań i motywacji.

e) podstawy psychocybernetyki i psychoneurologii

B. Rodzaje i sposoby przetwarzania informacji

a) systemy porozumiewania się  i sposoby ich rozpoznawania,

b) język ciała i jego rozpoznawanie

c) zmysły  i  ich  formy  językowe,

d) systemy reprezentacji i ruchy oczu,

e) sposoby budowania płaszczyzny zaufania poprzez umiejętne dopasowanie się do systemów komunikacyjnych rozmówcy

2. Świadome utrwalanie pożądanych nawyków.

A. Kotwiczenie. Definicja kotwic i kotwiczeń

Rodzaje kotwic:

a) wizualne: gesty, mimika, postawa ciała, konkretne miejsce w pomieszczeniu,

b) audytywne: dźwięk, głos, głośność, melodia,

c) kinestetyczne: dotyk, postawa, ruch.

B.  Przedstawienie i stosowanie wybranych strategii

a) łączenie kotwiczeń,

b) okrąg możliwości,

c) łańcuch możliwości.

3. Wewnętrzna struktura języka i sposoby jej zastosowania – Metamodel języka

A. Poziomy dialogu wewnętrznego.

B. Filtry sensoryczne

a) generalizacje (uogólnienia),

b) kasowania (wymazywanie),

c) zniekształcania (fantazjowanie).

C. Zastosowanie Meta Modelu w strukturze rozmowy coachingowej.

D. Zmiana i jej istota wg Transteoretycznego modelu zmiany Prochaski i DiClemente

E. Język zmiany – cel i zastosowanie modelu dialogu motywującego w coachingu

4. Wprowadzenie do coachingu

A. Zasady ogólne: definicje i zakres coachingu.

B. Istota procesu coachingowego.

C. Kontrakt – sposób i zasady zawierania.

D. Model GROW.

E.  Coaching w ujęciu integratywnym z wykorzystaniem:

a) mentoringu,

b) tutoringu,

c) consultingu,

d) psychoterapii a w szczególności Racjonalnej Terapii Zachowań i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

5. Podstawy Psychologii Perswazji 

A. Model Miltona Ericksona (trans i techniki Indukcji  transu)

B. Język perswazji

a) podstawowe konstrukcje lingwistyczne,

b) zaawansowane konstrukcje lingwistyczne:

 • implikacje i ich rodzaje,
 • presupozycje i główne ich typy,
 • konwersacyjny Model Miltona – „niewidoczna” hipnoza,

c) praktyczne techniki indukcji, instalacji i sugestii,

d) bajki, metafory.

6. Skuteczne sposoby ustalania i oceny celów

A. Kryteria właściwego formułowania celów zawodowych i osobistych.

B. Struktury nieświadome

a) poziomy neurologiczne Dilts’a i ich wykorzystanie w coachingu i zarządzaniu,

b) hierarchie przekonań,

c) zmiany i rozwiązywanie konfliktów na poziomie wartości,

C. Określenie celu za pomocą poziomów neurologicznych.

D. Techniki poprawiania relacji interpersonalnych z wykorzystaniem poziomów neurologicznych i  technik dysocjacyjnych

a) Meta mirror

b) Trzy pozycje

7.  Coaching wielopoziomowy – model Dilts’a

A. Identyfikacja  poziomu, na którym pojawiają się sytuacje problemowe.

B. Model zmiany i jego wykorzystanie.

C. Praca z klientem adekwatna do poziomu, na którym został zidentyfikowany problem.

8. Wykorzystanie kierowanej wizualizacji w coachingu. Submodalności.

A. Wizualizacja jako metoda wewnętrznej transformacji i docierania do źródeł problemu

B. Struktura skutecznych technik wizualizacyjnych – submodalności

C.  Sposoby rozpoznawania i umiejętność wykorzystania submodalności

a) zmiana rangi problemu przez zmianę jego submodalności,

b) zmiana krytycznych submodalności i nasilanie pozytywnego doświadczenia,

c) Reframening,

d) metoda Ziuup,

e) odnajdywanie strategii motywacji przy pomocy submodalności,

B. Techniki pracy z fobiami, lękiem i przeszkadzającymi wspomnieniami (dysocjacja V / K)

9. Techniki głębokiej transformacji. Modele wewnętrznej przebudowy znaczeń, wartości, przekonań.  Core transformation – rozpoznanie istoty problemu.          

A. Zmiany na poziomie przekonań, emocji, nawyków, zachowania (łańcuchy wartości)

B. Kreatywne rozwiązywanie problemów w systemie przebudów : znaczenia, kontekstu, rokowań i modelu „przebudowy w 6 krokach”.

C. Pytania pogłębiające i Core Transformation

10. Modelowanie     

A. Taktyki oraz makro i mikro-strategie skutecznego działania

a) model TOTE,

b) strategie rozwiązywania problemów,

c) analiza S.C.O.R.E.,

d) strategia Walta Disney’a.

B. Metaprogramy:

a) zorientowanie od / do,

b) punkt odniesienia : wewnątrz / zewnątrz,

c) orientacja czasowa : przeszłość / teraźniejszość / przyszłość,

d) skupienie uwagi ludzie, miejsca, rzeczy, czas, aktywność, informacje (kto? co? gdzie? kiedy? jak?

e) dla kogo: dla mnie / innych / nas,

f) opracowanie: specyficznie / ogólnie (detalicznie / całościowo)

 • podobnie / różnie,
 • całkowicie / niecałkowicie,
 • aktywnie / pasywnie.

11. Budowanie relacji coachingowej adekwatnej do typu osobowości klienta

 1. Rozpoznanie typów osobowości klienta w oparciu o metaprogramy
 2. Rozpoznanie wewnętrznych form sortowania informacji  i nieświadomych źródeł podejmowania decyzji przez klienta oraz wykorzystanie tego w praktyce budowania relacji.
 3. Sytuacje trudne w coachingu i metody reakcji – formaty zachowań.
 4. Opór i jego źródła w relacji coachingowej – rozumienie procesów nieświadomych w relacjach interpersonalnych – przeniesienie i kontrprzeniesienie.

12. Kreowanie rzeczywistości poprzez zarządzanie wewnętrznym modelem czasu

A. Linia czasu.

B. Rozwiązywanie problemów na linii czasu.

C. Integracja celu na linii czasu.

D. Reimprinting.

13. Coaching menadżerski

A. Model Blancharda i jego zastosowanie

B. Etapy budowy zespołu i wykorzystania coachingu w procesie budowania zespołu.

C. Action Learning

D. Wdrażanie coachingu w organizacji. Rola wewnętrznego coacha.

14. Zastosowanie podejścia systemowego w coachingu.

A. Leczniczy potencjał systemu grupowego  – wprowadzenie z wykorzystaniem koncepcji Gregory Batesona Virginii Satir

B. Koncepcje pola informacyjnego i ich zastosowanie w modelach rozwiązywania problemów w zespołach

C. Organizacyjne ustawienia systemowe jako szczególna  forma coachingu.

15.  Model sesji coachingowej w oparciu o standard ICI – ćwiczenia, praktyka i superwizja

A. Rozmowa wstępna

a) określenie kontraktu,

b) precyzowanie oczekiwań,

c) kontrakt formalny i psychiczny.

B. Umiejętność wykorzystania narzędzi coachingowych

a) właściwa komunikacja zorientowana na wykorzystanie modalności,

b) udzielanie  bieżącej informacji zwrotnej i korekty założeń,

c) orientacja na proces,

d) język jako narzędzie perswazji,

e) zbieranie informacji i określenie celu.

C. Praca z celem

a) strategie,

b) metody i interwencje,

c) ekologia celu.

16. Praca własna i superwizja

A. Dwa własne doświadczenia coachingowe

a) coaching z uczestnikami treningu,

b) coaching z klientem z własnej grupy docelowej.

B. dwa doświadczenia jako osoba poddana procesowi coachingu

 • z uczestnikami treningu,
 • z profesjonalnym coachem.