Szczegółowy program studiów podyplomowych Coaching i NLP

TEMATY

SEMESTR I

NEUROLINGWISTYCZNE PROGRAMOWANIE

ILOŚĆ GODZIN
 1. Wstęp do NLP.

Historia , cele i zastosowania

Założenia NLP

Modele Świadomego działania i i mapy rzeczywistości :

 • wypróbowane struktury nauki, komunikacji i rozwiązywania problemów,
 • związki pomiędzy językiem, zmysłami i zachowaniem,
 • wzory organizacji doświadczeń (czas, rola, znaczenie),
 • indywidualne i kulturowe style zachowanń i motywacji

ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI.

 • systemy porozumiewania się i sposoby ich rozpoznawania.
 • język ciała
 • rodzaje i sposoby przetwarzania informacji
 • zmysły i ich formy językowe
 • rozpoznawania języka ciała
 • systemy reprezentacji i ruchy oczu

8

 1. Świadome utrwalanie pożądanych nawyków - Kotwiczenie.

Definicja kotwic i kotwiczeń

Rodzaje kotwic:

 • wizualne: gesty, mimika, postawa ciała, konkretne miejsce w pomieszczeniu;
 • audytywne: dźwięk, głos, głośność, melodia;
 • kinestetyczne: dotyk, postawa, ruch

Stosowanie wybranych strategii:

 • łączenie kotwiczeń
 • okrąg możliwości
 • łańcuch możliwości

6

 1. Wewnętrzna struktura języka i sposoby jej zastosowania - Metamodel języka.

Poziomy dialogu wewnętrznego.

Filtry sensoryczne

 • generalizacje (uogólnienia);
 • kasowania (wymazywanie);
 • zniekształcania (fantazjowanie).

Meta Model jako Zaawansowana Technika Psychologicznej Perswazji.

10

 1. Podstawy Psychologii Perswazji

Model Miltona Ericksona

 • trans i techniki Indukcji transu

.Język perswazji

 • podstawowe konstrukcje lingwistyczne
 • zaawansowane konstrukcje lingwistyczne:
 • implikacje i ich rodzaje
 • presupozycje i główne ich typy
 • konwersacyjny Model Miltona
 • niewidoczna” hipnoza
 • Praktyczne techniki indukcji, instalacji i sugestii.
 • Bajki, metafory

32

 1. Skuteczne sposoby ustalania i oceny celów.

Struktury nieświadome

 • poziomy neurologiczne Dilts’a i ich wykorzystanie w coachingu i zarządzaniu.
 • Hierarchie przekonań
 • zmiany i rozwiązywanie konfliktów na poziomie wartości

Kryteria właściwego formułowania celów zawodowych i osobistych

Określenie celu za pomocą poziomów neurologicznych

Techniki poprawiania relacji interpersonalnych

 • Metamirror

16

 1. Submodalności.

Sposoby rozpoznawania i umiejętność rwykorzytania submodalności

 • Zmiana rangi problemu przez zmianę jego submodalności.
 • Zmiana krytycznych submodalności i nasilanie pozytywnego doświadczenia
 • Reframening
 • Metoda Ziuup
 • Odnajdywanie strategii motywacji przy pomocy submodalności

Techniki pracy z fobiami, lękiem i przeszkadzającymi wspomnieniami.

 • Dysocjacja V / K

16

 1. Core transformation

Zmiany na poziomie przekonań, emocji, nawyków, zachowania,

 • łańcuchy wartości

Zarządzanie zmianą

 • Etapy wprowadzania zmian
 • Możliwe reakcje na zmiany
 • Opór i metody pracy z oporem

Kreatywne rozwiązywanie problemów w systemie przebudów : znaczenia, kontekstu, rokowań.

 • model „przebudowy w 6 krokach”.

32

 1. Modelowanie

Taktyki oraz makro i mikro-strategie skutecznego działania

 • model TOTE
 • strategie rozwiązywania problemów:
 • analiza S.C.O.R.E.
 • strategia Walta Disney’a

Metaprogramy:

 • zorientowanie od / do
 • punkt odniesienia : wewnątrz / zewnątrz
 • orientacja czasowa : przeszłość / teraźniejszość / przyszłość
 • skupienie uwagi ludzie, miejsca, rzeczy, czas, aktywność, informacje (kto? co? gdzie? kiedy? jak?
 • dla kogo: dla mnie / innych / nas
 • opracowanie: specyficznie / ogólnie (detalicznie / całościowo)

podobnie / różnie

całkowicie / niecałkowicie

aktywnie / pasywnie

32

 1. Kreowanie rzeczywistości poprzez zarządzanie czasem -

Linia czasu.

Rozwiązywanie problemów na linii czasu. I

ntegracja celu na linii czasu

Reimprinting

16

 

TEMATY

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW SEMESTR II

Coaching osobisty i menadżerski

ILOŚĆ GODZIN
 1. Wprowadzenie do coachingu
 • zasady ogólne: definicje i zakres coachingu,
 • istota procesu coachingowego
 • kontrakt – sposób i zasady zawierania
 • model GROW
 • coaching w ujęciu NLP
 • przegląd form doradztwa - coaching na tle innych działań pomocowych :
 • mentoringu,
 • tutoringu,
 • consultingu,
 • psychoterapii.
 • Organizacyjne ustawienia systemowe jako szczególna forma coacingu

 

32

 1. Budowanie relacji coachingowej adekwatnej do typu osobowości

klienta

 • rozpoznanie typów osobowości klienta
 • rozpoznanie wewnętrznych form sortowania informacji i nieświadomych źródeł podejmowania decyzji przez klienta oraz wykorzystanie tego w praktyce budowania relacji
 • Sytuacje trudne w coachingu i metody reakcji – formaty zachowań
 • Opór i jego źródła w relacji coachingowej – rozumienie procesów nieświadomych w relacjach interpersonalnych - przeniesienie i kontrprzeniesienie

32

 1. Model sesji coachingowej w oparciu o standard ICI
Rozmowa wstępna

 • określenie kontraktu
 • precyzowanie oczekiwań
 • kontrakt formalny i psychiczny

Umiejętność wykorzystania narzędzi coachingowych:

 • właściwa komunikacja zorientowana na wykorzystanie modalności
 • udzielanie bieżącej informacji zwrotnej i korekty założeń
 • orientacja na proces
 • język jako narzędzie perswazji
 • zbieranie informacji i określenie celu

Praca z celem

 • strategie
 • metody i interwencje
 • ekologia celu

16

 1. Coaching wielopoziomowy - model Dilts’a
Identyfikacja poziomu, na którym pojawiają się sytuacje problemowe

Model zmiany i jego wykorzystanie

Praca z klientem adekwatna do poziomu, na którym został zidentyfikowany problem

24

 1. Coaching menadżerski
Wdrażanie coachingu w organizacji

Rola wewnętrznego coacha

Przygotowanie menadżera do pełnienia roli coacha i wykorzystania coachingu w procesie budowania zespołu

24

 1. Praca własna i superwizja

 

 1. dwa własne doświadczenia coachingowe
 1. coaching z uczestnikami treningu
 2. coaching z klientem z własnej grupy docelowej
 1. Dwa doświadczenia jako osoba poddana procesowi coachingu
 1. z uczestnikami treningu
 2. z profesjonalnym coachem

 

24

 1. Seminarium dyplomowe

Konieczne składniki pracy dyplomowej

 1. określenie celu i kontraktu
 2. prowadzenie procesu, sposobu interwencji, przeniesienie do praktyki

3. zakończenie, własne refleksje, ewaluacja.

 

8

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Semestr Forma zaliczenia w c Suma
 1. Wstęp do NLP

I

Z 8

8

 1. Świadome utrwalanie pożądanych nawyków - Kotwiczenie.

I

Z 2

4

6

 1. Wewnętrzna struktura języka i sposoby jej zastosowania - Metamodel języka.

i

Z 4

6

10

 1. Podstawy Psychologii Perswazji

I

Z 10

22

32

 1. Skuteczne sposoby ustalania i oceny celów.

I

Z 6

10

16

 1. Submodalności.

I

Z 4

12

16

 1. Core transformation

I

Z 10

22

32

 1. Modelowanie

I

Z 10

22

32

 1. Kreowanie rzeczywistości poprzez zarządzanie czasem -

I

Z 6

10

16

 1. Wprowadzenie do coachingu

II

Z 16

16

32

 1. Budowanie relacji coachingowej adekwatnej do typu osobowości klienta

II

Z 16

16

32

 1. Model sesji coachingowej w oparciu o standard ICI

II

Z 10

6

16

 1. Coaching wielopoziomowy - model Dilts’a

II

Z 6

10

24

 1. Coaching menadżerski

II

Z 10

12

24

 1. Praca własna i superwizja

II

Z 4

20

24

 1. Seminarium dyplomowe

II

Z 4

4

8